නැවතත් මුල් පිටුවට

සම්බන්දවීමට

Ceylon Newspapers (Pvt) Ltd

No 101, Rosmead Place, Colombo 7 . Sri Lanka

General: +94 0117 566 566

Marketing Manager : +94 117 566 550, +94 117 566 551

Circulation Manager : +94 117 566 580, +94 117 566 581

Editorial : +94 117 566 502, +94 117 566 506, +94 117 566 527 | Email : [email protected]